خطای نحوی Syntax error

فارسی : خطای نحوی

انگلیسی : Syntax error