خطای بحرانی Critical error

فارسی : خطای بحرانی

انگلیسی : Critical error