خط مشی، سیاست Policy

فارسی : خط مشی، سیاست

انگلیسی : Policy