دکمه فشاری pushbutton

فارسی : دکمه فشاری

انگلیسی : pushbutton