دگمه رادیویی Radio Button

فارسی : دگمه رادیویی

انگلیسی : Radio Button