دور انداختن Discard

فارسی : دور انداختن

انگلیسی : Discard