دوبار فشار دادن double click

فارسی : دوبار فشار دادن

انگلیسی : double click