خواندن/نوشتن read-write

فارسی : خواندن/نوشتن

انگلیسی : read-write