دو جمله‌ای منفی Negative Binomial

فارسی : دو جمله‌ای منفی

انگلیسی : Negative Binomial