جهان وب World wide web

فارسی : جهان وب

انگلیسی : World wide web