حفاظت از نوشتن write-protection

فارسی : حفاظت از نوشتن

انگلیسی : write-protection