جعبه فهرست List Box

فارسی : جعبه فهرست

انگلیسی : List Box