جعبه ترکیب Combo Box

فارسی : جعبه ترکیب

انگلیسی : Combo Box