جعبه بررسی check box

فارسی : جعبه بررسی

انگلیسی : check box