جعبه متن Text Box

فارسی : جعبه متن

انگلیسی : Text Box