خصیصه Attribute

فارسی : خصیصه

انگلیسی : Attribute