دست‌کاری manipulation

فارسی : دست‌کاری

انگلیسی : manipulation