دست‌یابی‌پذیری accessibility

فارسی : دست‌یابی‌پذیری

انگلیسی : accessibility