دستگاه راهبری Pilot device

فارسی : دستگاه راهبری

انگلیسی : Pilot device