دستگاه مخلوط کن mixer device

فارسی : دستگاه مخلوط کن

انگلیسی : mixer device