دستیابی مستقیم به حافظه DMA

فارسی : دستیابی مستقیم به حافظه

انگلیسی : DMA