دست دادن Handshake

فارسی : دست دادن

انگلیسی : Handshake