حساسیت sensitivity

فارسی : حساسیت

انگلیسی : sensitivity