حساب‌داری accounting

فارسی : حساب‌داری

انگلیسی : accounting