درون‌یابی interpolation

فارسی : درون‌یابی

انگلیسی : interpolation