درون‌برنامه‌ای inline

فارسی : درون‌برنامه‌ای

انگلیسی : inline