درخواست request

فارسی : درخواست

انگلیسی : request