درجه دوم quadratic

فارسی : درجه دوم

انگلیسی : quadratic