جدول‌بندی tabulation

فارسی : جدول‌بندی

انگلیسی : tabulation