دیسک فشرده cdrom

فارسی : دیسک فشرده

انگلیسی : cdrom