جداساز delimiter

فارسی : جداساز

انگلیسی : delimiter