بررسي استعارات ‎۱۵جز اول قرآن کريم ومقايسه تعدادي از آن بااستعارات مشهور عصر جاهلي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي استعارات ‎۱۵جز اول قرآن کريم ومقايسه تعدادي از آن بااستعارات مشهور عصر جاهلي

Abstract : در اين پايان نامه استعاره هاي پانزده جز اول قرآن کريم مورد بررسي قرار گرفته و با برخي استعارات مشهور جاهلي مقايسه گرديده است. آشنايي هر چه بيشتر با اعجاز بياني قرآن کريم با نگاهي به استعاره هاي آن و نيز ميزان نزديکي اين استعاره هابا استعاره هاي مشابه در ادبيات دوره جاهلي و نيز برخي تفاوتها ميان آنها مهمترين هدف اين تحقيق است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 13
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي استعارات ‎۱۵جز اول قرآن کريم ومقايسه تعدادي از آن بااستعارات مشهور عصر جاهلي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir