بررسي عنصر تشاوم در اشعار بدر شاکر سياب

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي عنصر تشاوم در اشعار بدر شاکر سياب

Abstract : در ادبيات عرب سياب به عنوان پيشواي شعر نو مي شناسند و اينکه او از اسطوره ها بسيار سخن گفته اما در اين رساله بيشتر به تحليل و بررسي اشعار وي از بعد تشاوم پرداخته شده است. بدر شاکر سياب شاعري است که که نوگرايي را در ادبيات عرب آغاز کرد. او از ادبيات غرب خصوصا از اليوت در استفاده از اسطوره و رمز بسيار تاثير پذيرفته است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 12
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي عنصر تشاوم در اشعار بدر شاکر سياب

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir