جميل صدقي الزهاوي و جلوه هاي علمي در اشعارش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : جميل صدقي الزهاوي و جلوه هاي علمي در اشعارش

Abstract : از آنجا که جميل صدقي شاعري نوگراست و مضامين علمي و سياسي و اجتماعي در اشعارش نمايان است، مضامين شعري او از مهمترين بخشهاي اين رساله محسوب مي شود و به دو قسمت است:مضامين تقليدي مدح، هجا، وصف و قسمت بعدي مضامين نو چون مسائل سياسي. بخش دوم به بررسي سبک شعري و پرداخته مي شود.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 10
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF جميل صدقي الزهاوي و جلوه هاي علمي در اشعارش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir