جستجو زبان    
 

انگلیسی : canvas
فارسی : صفحه مجازی

انگلیسی : Man page
فارسی : صفحه راهنما

انگلیسی : Manual page
فارسی : صفحه راهنما

انگلیسی : Web Page
فارسی : صفحه وب

انگلیسی : Secure keyboard
فارسی : صفحه کلید امن

انگلیسی : paging
فارسی : صفحه‌بندی

انگلیسی : spreadsheet
فارسی : صفحه‌ی گسترده

انگلیسی : Keyboard
فارسی : صفحه‌كلید

انگلیسی : zero
فارسی : صفر

انگلیسی : Intuitive
فارسی : شهودی

انگلیسی : triple
فارسی : سه‌گانه

انگلیسی : object
فارسی : شئ

انگلیسی : Mount
فارسی : سوار کردن

انگلیسی : identification
فارسی : شناسایی

انگلیسی : ID
فارسی : شناسه

انگلیسی : Identifier
فارسی : شناسه

انگلیسی : PID
فارسی : شناسه فرآیند

انگلیسی : Process ID
فارسی : شناسه فرآیند

انگلیسی : userid
فارسی : شناسه كاربر

انگلیسی : Float
فارسی : شناور

انگلیسی : sound
فارسی : صوت

انگلیسی : Audio
فارسی : صوتی

انگلیسی : Document
فارسی : سند

انگلیسی : utility
فارسی : سودمند

انگلیسی : chain
فارسی : زنجیر

انگلیسی : switch
فارسی : سوده

انگلیسی : Keep Alive
فارسی : زنده نگاهداری

انگلیسی : switching
فارسی : سودهی

انگلیسی : Postal Box
فارسی : صندوق پستی

انگلیسی : perforated
فارسی : سوراخ‌دار

انگلیسی : HTML
فارسی : زنگام(زبان نشانه گذاری ابرمتن)

انگلیسی : Socket
فارسی : سوکت

انگلیسی : pseudo
فارسی : شِبه

انگلیسی : decryption
فارسی : سِر گشایی

انگلیسی : shape
فارسی : شکل

انگلیسی : figure
فارسی : شکل

انگلیسی : gap
فارسی : شکاف

انگلیسی : slot
فارسی : شکاف

انگلیسی : split
فارسی : شکافتن

انگلیسی : break
فارسی : شکستن

انگلیسی : crack
فارسی : شکستن

انگلیسی : platform
فارسی : سکو

انگلیسی : level
فارسی : سطح

انگلیسی : surface
فارسی : سطح

انگلیسی : low-level
فارسی : سطحِ پایین

انگلیسی : Row
فارسی : سطر

انگلیسی : Wrap
فارسی : سطر بندی

انگلیسی : Operation
فارسی : عمل

انگلیسی : operational
فارسی : عملیاتی

انگلیسی : operand
فارسی : عملوند


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی