جستجو زبان    
 

انگلیسی : Uptime
فارسی : زمان دایر بودن

انگلیسی : down time
فارسی : زمانِ بی‌کاری

انگلیسی : idle time
فارسی : زمانِ بی‌کاری

انگلیسی : compile-time
فارسی : زمانِ ترجمه

انگلیسی : scheduler
فارسی : زمان‌بند

انگلیسی : Schedule
فارسی : زمان‌بندی

انگلیسی : Timer
فارسی : زمان‌سنج

انگلیسی : side
فارسی : سمت

انگلیسی : rightmost
فارسی : سمتِ‌راست‌ترین

انگلیسی : Background
فارسی : زمینه

انگلیسی : hierarchical
فارسی : سلسله‌مراتبی

انگلیسی : hierachy
فارسی : سلسه مراتب

انگلیسی : Cell
فارسی : سلول

انگلیسی : char cell
فارسی : سلول نویسه‌ای

انگلیسی : Cellular
فارسی : سلولی

انگلیسی : inclusive
فارسی : شامل

انگلیسی : Histogram
فارسی : سابقه‌نما

انگلیسی : seashore
فارسی : ساحل دریا

انگلیسی : structure
فارسی : ساختار

انگلیسی : stub
فارسی : ساخته‌گی

انگلیسی : Build
فارسی : ساختن

انگلیسی : dummy
فارسی : ساختگی

انگلیسی : structured
فارسی : ساخت‌یافته

انگلیسی : Export
فارسی : صادر(ات)

انگلیسی : Indicator
فارسی : شاخص

انگلیسی : Peak indicator
فارسی : شاخص اوج

انگلیسی : branch
فارسی : شاخه

انگلیسی : simple
فارسی : ساده

انگلیسی : contrast
فارسی : سایه‌روشن

انگلیسی : simplex
فارسی : سادک

انگلیسی : organization
فارسی : سازمان

انگلیسی : constructor
فارسی : سازنده

انگلیسی : mechanism
فارسی : سازوکار

انگلیسی : consistent
فارسی : سازگار

انگلیسی : consistency
فارسی : سازگاری

انگلیسی : clock
فارسی : ساعت

انگلیسی : hexadecimal
فارسی : شانزده‌شانزدهی

انگلیسی : abort
فارسی : ساقط کردن

انگلیسی : Trash
فارسی : زباله

انگلیسی : Accelerator
فارسی : شتاب‌ده

انگلیسی : acceleration
فارسی : شتاب‌دهی

انگلیسی : star
فارسی : ستاره

انگلیسی : asterisk
فارسی : ستاره (*)

انگلیسی : Language
فارسی : زبان

انگلیسی : FORTRAN
فارسی : زبانِ فورترن

انگلیسی : Daemon
فارسی : شبح

انگلیسی : Unix-like
فارسی : شبیه یونیكس

انگلیسی : simulation
فارسی : شبیه‌سازی

انگلیسی : column
فارسی : ستون

انگلیسی : Style
فارسی : سبک


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی