جستجو زبان    
 

انگلیسی : Orientation
فارسی : جهت

انگلیسی : decimal
فارسی : ده‌دهی

انگلیسی : Negative Binomial
فارسی : دو جمله‌ای منفی

انگلیسی : duration
فارسی : دوام

انگلیسی : Sleep
فارسی : خواب

انگلیسی : readable
فارسی : خوانا

انگلیسی : readability
فارسی : خوانایی

انگلیسی : read
فارسی : خواندن

انگلیسی : read-write
فارسی : خواندن/نوشتن

انگلیسی : reader
فارسی : خواننده

انگلیسی : sequence
فارسی : دنباله

انگلیسی : double click
فارسی : دوبار فشار دادن

انگلیسی : Reboot
فارسی : دوباره راه اندازی کردن

انگلیسی : peripheral
فارسی : جنبی

انگلیسی : stand-alone
فارسی : خوداتکا

انگلیسی : gear
فارسی : دنده

انگلیسی : Autofill
فارسی : خودکار پر کردن

انگلیسی : automation
فارسی : خودکارسازی

انگلیسی : Remote
فارسی : دور

انگلیسی : Discard
فارسی : دور انداختن

انگلیسی : Fax
فارسی : دور نگار

انگلیسی : feed
فارسی : خوراندن

انگلیسی : period
فارسی : دوره

انگلیسی : Periodic
فارسی : دوره‌ای

انگلیسی : hybrid
فارسی : دورگه

انگلیسی : tic-tac-toe
فارسی : دوزبازی

انگلیسی : cluster
فارسی : خوشه

انگلیسی : Field
فارسی : حوزه

انگلیسی : bidirectional
فارسی : دوسویه

انگلیسی : duplex
فارسی : دوسویه

انگلیسی : well-formed
فارسی : خوش‌ترکیب

انگلیسی : toner
فارسی : جوهر

انگلیسی : Unicode
فارسی : یونی کد

انگلیسی : UNIX
فارسی : یونیکس

انگلیسی :
فارسی : دونقطه (

انگلیسی : dual
فارسی : دوگان

انگلیسی : Binary
فارسی : دوگانی

انگلیسی : cooling
فارسی : خنک‌سازی

انگلیسی : twin
فارسی : دوقلو

انگلیسی : bipolar
فارسی : دوقطبی

انگلیسی : Button
فارسی : دگمه

انگلیسی : Radio Button
فارسی : دگمه رادیویی

انگلیسی : statement
فارسی : حکم

انگلیسی : pushbutton
فارسی : دکمه فشاری

انگلیسی : unique
فارسی : یکتا

انگلیسی : Unidirectional
فارسی : یک‌جهته

انگلیسی : rectifier
فارسی : یک‌سوساز

انگلیسی : uniform
فارسی : یک‌نواخت

انگلیسی : Line
فارسی : خط

انگلیسی : Policy
فارسی : خط مشی، سیاست


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی