جستجو زبان    
 

انگلیسی : glottis
فارسی : چاكنای

انگلیسی : Golgis apparatus
فارسی : دستگاه گلژی

انگلیسی : granulocyte
فارسی : (گویچه سفید) چندهسته‌ای

انگلیسی : hematocrit
فارسی : خونْ‌بهر

انگلیسی : hypoderm
فارسی : زیرپوست

انگلیسی : hypodermic, hypodermal
فارسی : زیرْ‌پوستی

انگلیسی : hypophysis (gland)
فارسی : (غده) زیرمغزی

انگلیسی : hypothalamus
فارسی : زیرنهنج

انگلیسی : jugular vein
فارسی : سیاهرگ گردن

انگلیسی : lobe
فارسی : لپ

انگلیسی : lymph
فارسی : تنابه، لنف

انگلیسی : lymphatic
فارسی : تنابه‌ای، لنفی

انگلیسی : lysosome
فارسی : كافنده‌تن

انگلیسی : macrophage
فارسی : درشت‌خوار

انگلیسی : mesoderm
فارسی : میان‌پوست

انگلیسی : mesodermic, mesodermal
فارسی : میان‌پوستی

انگلیسی : metabolic
فارسی : دگرگشتی

انگلیسی : metabolism
فارسی : دگرگشت، سوخت‌و‌ساز

انگلیسی : metabolite
فارسی : دگرگشته

انگلیسی : microphage
فارسی : ریزخوار

انگلیسی : myocardium
فارسی : ماهیچه قلب

انگلیسی : myograph
فارسی : ماهیچه‌نگار

انگلیسی : myography
فارسی : ماهیچه‌نگاری

انگلیسی : nanism
فارسی : كوتولگی

انگلیسی : nephron
فارسی : گردیزه

انگلیسی : neurobiologist
فارسی : پی‌زیست‌شناس، زیست‌شناس اعصاب

انگلیسی : neurobiology
فارسی : پی‌زیست‌شناسی، زیست‌شناسی اعصاب

انگلیسی : neuroglia
فارسی : پی‌بان

انگلیسی : neuron
فارسی : پی‌یاخته، یاخته عصبی

انگلیسی : pericardium
فارسی : برون‌شامه قلب

انگلیسی : periderm
فارسی : پیراپوست

انگلیسی : phagocyte
فارسی : بیگانه‌خوار

انگلیسی : phagocytosis
فارسی : بیگانه‌خواری

انگلیسی : phototropic
فارسی : نورگرا

انگلیسی : phototropism
فارسی : نورگرایی

انگلیسی : physiologic, physiological
فارسی : كاراندام‌شناختی

انگلیسی : physiologist
فارسی : كاراندام‌شناس

انگلیسی : physiology 2
فارسی : كاراندام‌شناسی

انگلیسی : physiololgy 1
فارسی : كاراندام

انگلیسی : pinocytosis
فارسی : قطره‌خواری

انگلیسی : plasmic membrane
فارسی : غشای یاخته

انگلیسی : plastid:: دیسه
فارسی :

انگلیسی : platelet , plaquette
فارسی : گرده

انگلیسی : portal vein
فارسی : سیاهرگ باب

انگلیسی : proplast
فارسی : پیش‌دیسه

انگلیسی : protoderm
فارسی : پیش‌پوست

انگلیسی : protodermal
فارسی : پیش‌پوستی

انگلیسی : protoplasm
فارسی : درون‌یاخته

انگلیسی : protoplast
فارسی : پیش‌یاخته

انگلیسی : pyrenoid
فارسی : دانك


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی