جستجو زبان    
 

انگلیسی : limit
فارسی : حد

انگلیسی : Volume
فارسی : حجم(صدا)

انگلیسی : Service
فارسی : خدمت

انگلیسی : DNS
فارسی : خدمت نام دامنه

انگلیسی : xx-large
فارسی : خیلی بزرگ

انگلیسی : xx-small
فارسی : خیلی کوچک

انگلیسی : Separator
فارسی : جدا ساز

انگلیسی : delimiter
فارسی : جداساز

انگلیسی : Severity
فارسی : جدی

انگلیسی : severe
فارسی : جدی

انگلیسی : Viewport
فارسی : دیدگاه

انگلیسی : disc
فارسی : دیسک

انگلیسی : disk
فارسی : دیسک

انگلیسی : cdrom
فارسی : دیسک فشرده

انگلیسی : diskette
فارسی : دیسکت

انگلیسی : Hard Disk
فارسی : دیسکِ سخت

انگلیسی : CD
فارسی : دیسك فشرده

انگلیسی : jiffy
فارسی : جیفی

انگلیسی : Table
فارسی : جدول

انگلیسی : tabulator
فارسی : جدول‌بند

انگلیسی : tabulation
فارسی : جدول‌بندی

انگلیسی : tabulate
فارسی : جدول‌بندی کردن

انگلیسی : corrupt
فارسی : خراب

انگلیسی : fail
فارسی : خراب شدن

انگلیسی : failure
فارسی : خرابی

انگلیسی : failsafe
فارسی : خرابی ایمن

انگلیسی : thermal
فارسی : حرارتی

انگلیسی : junk
فارسی : خرت و پرت

انگلیسی : insertion
فارسی : درج

انگلیسی : mini icons
فارسی : خرد شمایل

انگلیسی : Receive
فارسی : دریافت

انگلیسی : inbox
فارسی : دریافتی

انگلیسی : stream
فارسی : جریان

انگلیسی : Tree
فارسی : درخت

انگلیسی : Tree View
فارسی : درخت نما

انگلیسی : Rating
فارسی : درجه بندی

انگلیسی : quadratic
فارسی : درجه دوم

انگلیسی : calibration
فارسی : درجه‌بندی

انگلیسی : request
فارسی : درخواست

انگلیسی : Gate
فارسی : دریچه

انگلیسی : TRUE
فارسی : درست

انگلیسی : Letter
فارسی : حرف

انگلیسی : hash
فارسی : درهم

انگلیسی : gateway
فارسی : دروازه

انگلیسی : Exit
فارسی : خروج

انگلیسی : Logout
فارسی : خروج

انگلیسی : Quit
فارسی : خروج

انگلیسی : boldface
فارسی : حروفِ سیاه

انگلیسی : internal
فارسی : درونی

انگلیسی : Input
فارسی : درونداد


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی